Home » Programs » Rosenman Founders » Rui Jing Jiang

Rui Jing Jiang, Founder & CEO, Avisi Technologies

Rui Jing Jiang is the Co-Founder, CEO, and Director of Avisi Technologies. She attended The Wharton School.